Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

The Ultimate DooMer

Members
 • Content count

  4803
 • Joined

 • Last visited

About The Ultimate DooMer

 • Rank
  (former) /newstuff Chronicler

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Single Status Update

See all updates by The Ultimate DooMer

 1. Ok, here's a special round of Countdown, where all the letters are those replaced by numbers in the l33tsp3ak alphabet. (for the non-Brits among us, it's a gameshow)

  See what's the longest word you can make out of these:


  L Z E A S T B G O


  /me starts the clock...

  1. Danarchy
  2. Ultraviolet
  3. fraggle

   fraggle

   LATOSAGEZOLABEZOBELOBEBEBEBAGEBOGASASOBETOSABESOTASESOSEZASEZOBOLOBOLETOBESOZOLALAGEBEZOLASOLAZAGAGETOSASETOTETOLABASATEBALASAZASABOSOBEZOGETAGOBOLOBAGOLEBEZOLABOZOLAGOBELAZALOZOZAZALEBELETAGALOBOTOGOLELELOLAGELETASASESOLEGASOLASOLOSOGOLOSEBABOLEGOZEBALOZABAGABOLOBATOZETOLATEBEZOBOGATOTOBASOSAZESOLOSEBASOTAZAZOGABOBOGELEBATETOGALEBEGELOSOZETOGALOSETATASASETELASASABEGEBELOGALAZESEBEGALASAZOBAZOSEGOGOSEGATAGEBAGESETELAZALELATOSATALOBETAZOZETASEZELELAZELEZEGELAGABATOGOSEGOLEBAZAZOTABELEGOLATETALETATELEGOSALOBETATEGETABEZOZOBOTASEBELOZELATATATOBALOLOGETASELEZAZETOSETABOGETAZESOBAZEZOSOTASABELASAGAGABATAGOZAZASALAGESOLOTALETALOZATETELOGETOZEBOTOSEBAZELOTATOGOSATELEGOBOZATOBOGOLATOBASAZOSABOTABOSETESOLOBEZELALOBEBOZETOGEZALELOBAZOSEGATOSOLOLEGESAGOBOGEBOZASOSEZASATABOGALABOZASEZEZOSOBOBOBESAGOTOGATAGALAGABEBEGEGESETAZESATAZOGOLELASOSETOBAZOGOZOLEBEBEBATASAZELOGOGESOZOLOTELOTOTOGOZESALAZEZOGESOZEZOSEZESETAZOZAZABALAGELEZALEBEZOGEGOTEZASAZELELATABAGOLOTASOZEZOLOSASALALOTEGEZOSAGATOZOZATOLOLEZOLALESOZELAGOBEBALEZESOSESELABESATEBETOSOBOSEGOZEBOLEBESELATAGEZEBELOSOSALAZAGOZABABETABESESOGATABESAZOGOZABESELOBABETEZALEBATEBOTOBESELASOTESASABALABOSOZAZOGESOSOLATATASELABAGOGAGEBEZOZASOTELOSOZEZASETETOZAZALASASABEZATABOTEGOSASOBATEBEZESAZATETESOZOBELOGOSETEBOGOSOLOLOTABALOTEZETOTOGESEGOGOZETETESOGASAZEZAZELABESASELAZOTOGATOZOTATOSOTOLOBAZOLASALOLOLALAZOGOZOSOTASALOZETOTEZABOGABEBEGAZEBATELOSESATAGOTESEBOLOSOTELETOTAZEZOGEGOLEGAGAGASASALOSESAGABEZETABELOTEBEBEGABEBETATASAZAZOLOZOZOLABOBOTASALEBETABOZOBOBEBETETOLALETATASAGOTAGELAGAGESASABESESEZAGABETABAGAZOTOBEZALESEZATEBOZEGOBABEZASOZOTAGOGEBABETASEBOGAZAZESOZATEBABOBOLATEGOSOBOZESOBALAZALAGOBALAZATOTABOBOLETOSOZELEBOSATESOZESETALABOLOGAZEGEZOLESELOZOLOZABAZOZAGELOSESATOGETOBEBESETAZOSAZABOGATOZOGAZOLOZASASESOSETAZOBOGOTABOTATOSABOBOGOZOBAGELOSALEGABETOTATALESOGETEZALAGEGEZALASEBAGAGOTABOBELAZOTOSOZELABEBAZOLOLASABEGELOSESAZESEZEBALOSAZABALOSOZEGESEBETALESALALEZESESEBEGOLEZAZETOTEGOTOSAZAZELAGALALETOBOZEBEGOGEZAGASEGEZOLALABABOSASOZAGELATELESEBETETEBEZOLOLASASETASESOTOBATETELELAGEZOSETOZOTOZELOBEGOTEBESOSATELESATEBESABEGETABOTOLOLOBATETEBELAZABOLOSOBAGELABOLATOZESAGEBEZAZASEGABASEGOLOLAZEGASOTEGAZOSOBEBAZAZOLOBAZESOBALEBELEZABOZAGESEGASOTEZOBABESATEBESOZETEGOBATOZEBELEBAZAZOTALAZASOGOTOLEGELEZELABATEBEBAZEBABESOZASEBOZOTOZALELESOGOBOLOBASOTASALETOSEGALALOGOTAGAZELESOLEBEGABABOSOTALOZAGEGOSEGAGOGOGALEZAZALAGELOLETOTOSEZEGETEBOLOZETEBETOBAZOBATOLEGOZAGATEBELESATALABETEBEBOTOLOBOTAZAZOSEZELOGAZESASOLEGETAGATALABEBEBETOTESEGAGEZAZAZOLOTAZEBATEBOLEZALASOBOGATETELEBOBAGOZOZEGOGELASEBEBOTOLETEBAZEBOGAZOGALOGATABALEZOBEBAZOBEBESETATOTOBAGETABOGEZOLOSELEBAGELOZEGAGOSOGETOSOBOGALEGELEGOSOLOLOZOBETAZAZASOLABAZEBESOLESOSOTASABETOZAGOZAGESOTALABETAGETEGETEBEGOBOBEBALABETETOLABEZESOGESETABOTOSOLAZOBOGOLASESOSELOZELOBEGOSATELASEZOBOBATASAGOGETOLABOZOLOLOZOSOTOGOGEBOLESAZETASESOLEGOGABOSATOSEBEZOLEZALABESOSETELEZOGEGEBABOTOGESEBABOTASASEZEBOTASOZALOZATETEGATOSAZETAZABOLOLOSOSEZOZOLAZATALOLEZASEZATATETESOGATAGEBASABATABELELETOZATELOGESOGEGOZOLETEBOBEGETOSETAGETESAGEGOBATAGOZAGOZEGOSATALOZASALASAZOBOGASAGOSOTOBETOGASAZETOBEBALAGASESOGOBEZETATALOSOSABAZAZOZALABALOZALOGOSETOSASOLOLOBESALESOTALESABOTETAGELOTOZEGOGATAZOBOTELOLALOSOLAGOBOTETOZEBOSOLAZABELEGOBASAGEGEGOSOSEGEBASETOGAZESOBAGOZOBOSOGOLOBETATABEGEBATESABOGEGESOBOGEBOBOLASABALAZABAZOSEBASETALOTATATEZEZEBALALEBABATASAGAGALATOSEZOBOSEBAGOZOBAZETELETOTOTELESELELASASOTOBEGESOBELEZATEGALABEZEZELOZOGOLOZOTASEZABEGASAGEGELELAZOZAGABOSELOTEGEZOLOGAZABABOTOSABOTABATEGOLETALETOSAGEBEGETALOLEBETEGALOZELAGOGOTAZASABEGOGASAGETETELOBELOBOGELEZEGOTEGOGOGOLEBEBEBATELATELOSEZALASELATOSEBOBOSOGAGOBEBEZETAZOTEZOTABOBOLOTOLEBOSESETEBALOLABALATEZABEZOBOBAZOLAZOTEGOBOBETESOBAZEZOZABETEZOLOLOTOSOGASESASALATESEGEGOSOLALOBAZEZASOZOZAZASEBEBOGAZAZAGOGEGEGEGELOSATEBABEZALATESOSOTOBASOSOTOSOSAZESAZOTAZEBETOLESETOTEBOSEGOTATABEBETESESABOBABEGOLABEZAZETOTETESOZATEZOSOSESOSOGABABOLABAGESABABAZAGOSEBAGOTELAGABETETOSABOSAZEZASEBALOTOZAZATOTEGOTAZESAZEBAGOTEBOTAZABOBEZAZATEZOTABATAGOGOTEZALOLOTALOLABOSOSOBABOGALOLALOGELASOLETOZAGETOTATOSEGEBOZOGALAZEZAGEBOBOSEBESABALAZAZEBATOZAGOZOGO

×